Wednesday, January 11, 2012

Ako'y Tutula

Diyos ko, Diyos niyo rin ba?

Ako'y totoong naniniwala sa Diyos,
kayo meron ba kayong Diyos?
Diyos ang para sa aki'y pinakadakila,
Siya ang may gawa ng langit at lupa.
Kaya lahat ng kanyang bigay,
aki'y di lamang pinasasalamatan,
kundi akin ring iniingatan.